همه ی اقشار باید در سیاست دخالت کنند!

ImamKhomeiniحرف ما این است که نه روحانى تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثى نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصى باشد، سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایى که در یک کشورى مى گذرد از حیث اداره آن کشور، همه اهالى این کشور در این معنا حق دارند.
خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند. تکلیفشان این است ، روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست
دین اسلام یک دین سیاسى است که همه چیزش سیاست است حتى عبادتش

صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۳۶ . در جمع اعضاى مجتمع آموزشى طیبه