القاب امام زمان به ترتیب حروف الفبا

نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «آ – ا» شروع می شود: ۱ – آمر: فرمانده۲ – ابوالقاسم: کنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام۳ – ابوصالح: کنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام، که در هنگام فریاد خواهی بکار می رود۴ – ابوعبدالله: کنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام۵ – احسان: نیکی۶ – احمد: ستوده تر۷ – اصل: بنیان۸ – امرالله: فرمان خداوند۹ – امیرالامره: فرمانروای فرمانروایان۱۰ – امین: امانتدار۱۱ – ایدی: دستها، کنایه از نعمت و قدرت الهی۱۲ – ایزد شناش: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات. 

نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ب» شروع می شود: ۱ – باب الله: در [رحمت] الهی۲ – باسط: گسترنده۳ – باطن: نهان۴ – بدرالتمام: ماه شب چهارده۵ – برهان الله: راهنمای الهی۶ – بقیه الاخیار: یادگار خوبان۷- بقیه الانبیاء: یادگار پیامبران۸ – بقیه الله: یادگار خدا۹ – بلدالامین: سرزمین امن۱۰ – بوار [الکافرین]: نابوده کننده کافران۱۱ – بهرام: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام، نام سیاره ای است. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «پ» شروع می شود: ۱ – پرویز: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ت» شروع می شود: ۱ – تالی [کتاب الله]: همتای کتاب خدا۲ – تایید: نیرو بخشیدن۳ – تقوی: پرهیزگاری۴ – تقی: پرهیزگار، پرواپیشه۵ – تلادالنعم: نعمتهای دیرین و کهن۶ – تمام: بی کاستی، تمام کننده خلافت الهی در زمین. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ث» شروع می شود: ۱ – ثابت: پایدار۲ – ثائر: کینه خواه [از دشمنان]. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ج» شروع می شود: ۱ – جابر: ترمیم کننده۲ – جامع الکلم: گردآورنده ادیان [بر یک دین]۳ – جعفر: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام۴ – جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزی که در آن ظهور امام زمان علیه السلام را انتظار می بریم۵ – جواد [الکنس]: ستاره هایی که در برابر شعاع آفتاب پنهان می شوند. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ح» شروع می شود: ۱ – حاشر: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام، این نام در صحف حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است۲ – حاصد [فروع الغی]: دروگر [شاخه های گمراهی]۳ – حاضر: موجود۴ – حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها۵ – حامد: سپاسگزار۶ – حجاب: پوشش۷ – حجاج: سو، جانب، [ناحیه مقدسه]۸ – حجه: دلیل۹ – حجه الله: دلیل خدا۱۰ – حجه المعبود: دلیل خدای مورد پرستش۱۱ – حق: راستی۱۲ – حق الجدید: راستی نوین۱۳ – حلیم: بردبار۱۴ – حمد: سپاس: نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «خ» شروع می شود: ۱ – خائف: ترسان [از دشمنان دین]۲ – خاتم الائمه: پایان بخش پیشوایان۳ – خاتم الاوصیاء: پایان بخش جانشینان۴ – حازن: گنجینه دار۵ – خسرو: فرمانروا۶ – خلف: جانشین۷ – خلف السلف: جانشین پیشینیان۸ – خلیفه الله: جانشین خدا۹ – خلیل: دوست، خالص۱۰ – خنس: سیاراتی که پس از گردش باز می گردند۱۱ – خیر: نیکوکار۱۲ – خیر [من تقمص]: [فردی که جامه پوشیده است]۱۳ – خیره الله: برگزیده الهی. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «د» شروع می شود: ۱ – داعی [الله]: دعوت کننده [ بسوی خدا]۲ – دلیل: راهنما۳ – دیان: داور دین. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ذ» شروع می شود: ۱ – ذات انتقام الله: انتقام گیرنده الهی۲ – ذوالبر: دارنده نیکیها۳ – ذوالحلم: شکیبا۴ – ذوالسیف: دارنده شمشیر۵ – ذوالفقار: دارنده شمشیر دو دمنام ها و القاب حضرت مهدی که ابتدای آن با حرف «ر» شروع می شود ۱ – الرحمه الواسعه: رحمت گسترده۲ – رب الارض: مالک گیتی۳ – ربانی: دانشور [الهی]۴ – رجاء الامه: امید امت۵ – رشید: کمال یافته۶ – رضی: بسیار خشنود. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ز» شروع می شود: ۱ – زکی – پیراسته. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «س» شروع می شود: ۱ – سابق: سبقت گیرنده۲ – ساعه: قیامت۳ – السبب المتصل: واسطه پیوسته۴ – سبیل: راه [راه الهی]۵ – سترالله: پوشش الهی۶ – سدره المنتهی: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام۷ – سدید: استوار۸ – سراج: چراغ فروزان۹ – سرالله: راز الهی۱۰ – سروش ایزد: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در کتاب زرتشت، نوای غیبی الهی۱۱ – سفینه النجاه: کشتی نجات۱۲ – سناء: بلند مرتبه۱۳ – سید: سرور۱۴ – سیدالامه: سرور امت۱۵- سیدالخلق: سروار آفریدگان۱۶ – سیف الله: شمشیر خدا۱۷- السیف الشاهر: شمشیر از نیام کشیده. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ش» شروع می شود: ۱ – شافع: شفاعت کننده۲ – شاهد: گواه۳ – شرید: رانده شده بی پیاه۴ – شکور: بسیار سپاسگزار۵ – الشمس الطالعه: خورشید فروزان۶ – شمس الظلام: خورشید تاریکیها. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ص» شروع می شود: ۱ – صابر: شکیبا۲ – صاحب: دارنده۳ – صاحب الدار: لقبی خاص برای حضرت مهدی علیه السلام۴ – صاحب الدین: اختیار دار آیین۵ – صاحب الرجعه: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام۶ – صاحب الزمان: اختیار دار زمان۷ – صاحب الشرف: آبرومند۸ – صاحب الصمصمام: دارنده شمشیر تیز۹ – صاحب العصر: اختیار دار دوران۱۰ – صاحب الغیبه: دارنده نهان زیستی۱۱ – صاحب الناحیه: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام۱۲ – صاحب یوم الفتح: اختیار دار روز پیروزی۱۳ – صالح: شایسته۱۴ – صدرالخلائق: برترین آفریدگان۱۵ – صدق: راستی۱۶- صراط: راه۱۷ – صمصام الاکبر: بزرگترین شمشیر بران. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ض» شروع می شود: ۱ – ضحی: میانه روز [نهایت روشنی خورشید]۲ – ضرغامه: دلاور۳ – ضیاء: روشنی. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ط» شروع می شود: ۱ – طالب: جوینده [ی خون شهید کربلا]۲ – طالب التراث: میراث خواه۳ – طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتیان۴ – طاهر: پاک۵ – طرید: رانده شده۶ – طیب: پاکیزه. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ظ» شروع می شود: ۱ – ظاهر: روشنگر، آشکار۲ – ظفر: پیروزی۳ – ظهر: پشتوانه. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ع» شروع می شود: ۱ – عابد: پرستشگر۲ – عاقبه الدار: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام۳ – عالم: دانا۴ – عائذ: پناهنده۵ – عبدالله: بنده خدا۶ – عدل: دادگری۷ – عزالموحدین: سربلندی یکتا پرستان۸ – عزه: آبرو۹ – عصر: زمان۱۰ – عصمه الدین: حافظ آیین [از لغزشها]۱۱ – عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]۱۲ – عقید العز [عقید عز لا یسامی]: وابسته به عزتی که هم طرازی ندارد، لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام۱۳ – العلم المنصوب: درفش بر پا شده۱۴ – العلم النور: درفش نور۱۵- علم الهدی: درفش هدایت۱۶ – عماد: ستون۱۷ – عین: چشم [خدا]۱۸ – عین الحیوه: سرچشمه زندگانی. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ف» شروع می شود: ۱ – فاتح: پیروز۲ – فاتق: گشایشگر۳ – فاضل: دانشمند۴ – فتح: پیروزی۵ – فجر: سپیده صبح۶ – الفرج الاعظم: گشایش برتر۷ – فرج المومنین: گشایش ایمان داران۸ – فردوس الاکبر: بزرگترین بهشت۹ – فرید: بی همتا۱۰ – فطره الانام: آمیخته باسرشت مردمان۱۱ – فقید: از دست رفته۱۲ – فیذموا: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات۱۳ – فیروز: پیروزمند. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ق» شروع می شود: ۱ – قائم: ایستاده۲ – قائم الزمان: قیام کننده دوران۳ – قابض: گیرنده۴ – قاصم: شکننده۵ – قاطع: بران۶ – قرآن: خواندنی۷ – قسط: دادگری۸ – قصر مشید: کاخ بر افرشته۹ – قطب: محور۱۰ – القمر الزاهر: ماه درخشان۱۱ – قوام: استواری۱۲ – قوه: توان، نیرو۱۳ – قیم الزمان: سرپرست زمان. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ک» شروع می شود: ۱ – کاشف الغطاء: برطرف کننده پوشش۲ – کتاب مستور: نوشته پوشیده۳ – کریم: بخشنده۴ – کلمه الله: کلمه الهی۵ – کلمه المحمود: کلمه ستوده [ی الهی]۶ – کمال: فرزانه. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ل» شروع می شود: ۱ – لسان الله: زبان خدا۲ – لسان الصدق: زبان راستی۳ – لواء اعظم: درفش شکوهمند. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «م» شروع می شود: ۱- ماشع: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات عبری۲ – مامور: فرمان یافته۳ – مامول: آروز شده۴ – مامون: ایمن یافته۵ – مبدءالایات: آغازگر نشانه ها۶ – مبطل: باطل کننده۷ – مجاهد: تلاشگر۸ – مجتهد: کوشا۹ – مجدد: تجدید کننده۱۰ – مجلی الظلمه: روشنی بخش۱۱ – مجهول: ناشناس۱۲ – محسن: نیکوکار۱۳ – محفوظ: ایمن۱۴ – محقق: تحقق بحش۱۵ – محمد: بسیار پسندیده۱۶- محیط: فراگیر۱۷ – محیی: زندگی بخش۱۸ – مخبر: خبر دهنده۱۹ – مخزون: نهان شده۲۰ – مدارالدهر: چرخ گیتی۲۱ – مدبر: تدبیر کننده۲۲ – مدخر: ذخیره شده۲۳ – مدرک: یابنده۲۴ – مذکر: یادآور۲۵ – مذل: خوار کننده۲۶ – مرابط: مرزبان۲۷ – مرتجی: مرکز امید۲۸ – مرتقب: مراقب۲۹ – مرشد: به رشد رساننده۳۰ – مرضی: خشنود۳۱ – مستتر: پنهان ساز۳۲ – مستنصر: یاری خواه۳۳ – مستودع الحکمه: جایگاه حکمت۳۴ – مستور: پنهان۳۵ – مشتهر: مشهور۳۶ – مشهود: آشکار۳۷ – مشید: استوار کننده۳۸- مصباح الدجی: چراغ فروزان در تاریکی۳۹ – مصدرالامور: سرآغاز کارها۴۰ – مضطر: درمانده۴۱ – مطاع: پیروی شده۴۲ – مطهر: پاکیزه۴۳ – مظهر الفضائح: آشکارگر رسوایی ها [ای دشمنان]۴۴ – معاذ: پناهگاه۴۵ – معبر: تعبیر کننده۴۶ – معد: مهیا۴۷ – معدن العلوم: گنجینه دانشها۴۸ – معز: عزت بخش۴۹ – معلن: آشکارگر۵۰ – مفرج الکرب: گشاینده غمها۵۱ – مفزع: پناه۵۲ – مفضل: بخشنده۵۳ – مقتصر: قانع۵۴ – مقدره: توانایی۵۵ – مقدم: جلودار۵۶ – مقیم: اقامت یافته۵۷ – ملاذ: پناه۵۸ – منبه: هشدار دهنده۵۹ – منتصر: یاور۶۰- منتظر: انتظار برده شده۶۱ – منتقم: انتقام گیرنده۶۲ – منصور: یاری شده۶۳ – منعم: نعمت بخش۶۴ – منقذالامه: نجات بخش امت۶۵ – منیرالحق: روشنگر راستی۶۶ – موتور: ستمدیده۶۷ – موجود: حاضر۶۸ – موعود: وعده داده شده۶۹ – موفق: توفیق یافته۷۰ – مهتدی: هدایت یافته۷۱ – مهدی الامم: هدایت یافته امتها۷۲- مهدی: هدایت یافته۷۳ – مهذب: پاکیزه۷۴ – میزان الحق: ترازوی راستی۷۵ – موتمر: گردآورنده۷۶ – موتمن: امانتدار۷۷ – مولف الشمل [شمل الصلاح… [: گرد آورنده جامه شایستگی]۷۸ – مومل: آرزو شده۷۹ – موید: توان بخش. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ن» شروع می شود: ۱ – نازخ: دور افتاده۲ – ناشر: پخش کننده۳ – ناصح: خیر خواه۴ – ناصر: یاور۵ – ناطق: گویا۶ – ناظر: بیننده۷ – نجم: ستاره۸ – نضره الایام: خرمی روزگاران۹ – نظام الدین: سامان بخش آیین۱۰ – النعمه الباطنه: نعمت پنهان۱۱ – نفس: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام۱۲ – نقی: خالص۱۳ – نور ابصار الوری: روشنی دیدگان مردمان۱۴ – نورالاتقیاء: روشنی پرواپیشگان۱۵ – نورالارض: روشنی زمین۱۶- نورالاصفیاء: روشنی برگزیدگان۱۷ – نورالانوار: روشنی روشناییها۱۸ – نورالباهر: روشنی خیره کننده۱۹ – نورالله: روشنی الهی۲۰ – نورالهدی: روشنی هدایت۲۱ – نور: روشنی۲۲ – نهار: روز۲۳ – نیه الصابرین: نیت بردباران. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «و» شروع می شود: ۱ – وارث: میراث بر۲ – وارث الانبیاء: میراث بر پیامبران۳ – وتر: یکتا۴ – وجه الله: رخ الهی۵ – وحید: بی همتا۶ – وصی الاوصیاء: جانشین جانشینان۷ – وعدالله: وعده الهی۸ – وقایه الله: سپر الهی۹ – ولی: اختیاردار۱۰ – ولی الامر: زمامدار۱۱ – ولی الله: اختیار دار الهی۱۲ – وهاج: بسیار تابنده. نام ها و القابی که ابتدای آن با حرف «ی» شروع می شود: ۱ – یمین: قسم. منبع: کتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.

دیدگاهتان را بنویسید

10 − سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.